Vanaf 1 april 2024 geldt er een registratieplicht voor incassodienstverleners. Daarnaast moeten ze aan kwaliteitseisen voldoen. Dit alles om de mensen met schulden beter te beschermen. De wet moet ook leiden tot minder onprofessionele praktijken en beperkt het stapelen van incassokosten.

 

Als u een betalingsherinnering of aanmaning krijgt is het van belang zo snel mogelijk te handelen. Het negeren kan leiden tot verdere problemen, kosten of juridische stappen.

De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) zorgt voor kwaliteit en duidelijkheid bij het afhandelen van schulden en vorderingen voor zowel de schuldeiser als schuldenaar. De eisen gelden voor alle partijen die zich bedrijfsmatig bezighouden met het innen van incasso’s. De Wki schrijft voor dat incassodienstverleners zich moeten inschrijven in een register als zij aan bepaalde eisen van betrouwbaarheid en kwaliteit voldoen.

Zonder registratie mogen incassodienstverleners vanaf 1 april 2024 geen buitengerechtelijke incassowerkzaamheden meer uitvoeren. Nieuwe dienstverleners moeten zich direct registreren.

De incassokosten mogen maximaal €140 euro per zes maanden bedragen als de maandelijkse vordering of het termijnbedrag lager is dan €266,67. De beperking van de incassokosten zal vanaf 1 oktober 2024 van kracht zijn. Als de incassokosten terecht zijn, check dan met behulp van onderstaande website of de hoogte klopt. De maximale kosten voor incasso liggen wettelijk vast. Een incassobedrijf mag bijvoorbeeld voor rekeningen tot € 2.500, maximaal 15% kosten berekenen. Er geldt een minimum van € 40.

Als de hoogte van de incassokosten volgens u niet klopt kun u schriftelijk bezwaar maken. Betaal wel op tijd het bedrag van de oorspronkelijke rekening. Maak ook incassokosten over, maar alleen wat volgens u maximaal is toegestaan volgens de wet.

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/tarieven-kosten-vergoedingen/Paginas/Staffel-Buitengerechtelijke-Incassokosten.aspx