Maakt u gebruik van de cafetariaregeling in de loonheffing? In deze handreiking vindt u meer informatie over de financiële gevolgen voor de werknemer en de werkgever bij toepassing van deze regeling. We gebruiken hiervoor 2 rekenvoorbeelden.

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij de werknemer voor een deel van het loon kan kiezen hoe en wanneer hij dit geniet (keuzeloon). De werknemer kan bijvoorbeeld kiezen voor een beloning in natura of een onbelaste vergoeding in de plaats van loon in geld.

Casus
Een werknemer met een brutoloon van € 3.500 wil de vakbondscontributie via het cafetariamodel betalen. Hij ruilt hiervoor een deel van zijn bruto maandloon van januari 2018 in. Hij laat de loonheffingskorting toepassen. De werkgever wijst de vakbondscontributie aan als eindheffingsloon.

Gevolgen voor de werknemer
Berekening nettoloon zonder toepassing van het cafetariamodel:

Berekening nettoloon met toepassing van het cafetariamodel:

Het voordeel voor de werknemer in dit voorbeeld bedraagt € 41,59. In dit voorbeeld is de cafetariaregeling toegepast op het maandloon, maar u kunt het ook toepassen op bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld. Door het cafetariamodel bij bijzondere beloningen toe te passen, is het belastingvoordeel in de loonheffing groter.

Let op!
Door de uitruil wordt het brutoloon van de werknemer lager. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen die berekend worden op basis van het brutoloon, zoals een eventuele WW-uitkering, vakantiebijslag en een 13e maand.

Gevolgen voor de werkgever
De werkgever moet de € 100 aanwijzen als eindheffingsloon. Voor de vakbondscontributie geldt geen gerichte vrijstelling. Dit bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Als hij geen vrije ruimte meer heeft, betaalt hij 80% eindheffing. In het voorbeeld heeft de werkgever voldoende vrije ruimte.

De uitruil kan ook gevolgen hebben voor de af te dragen premies werknemersverzekeringen. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld op basis van bovengenoemde situatie.

Premies werknemersverzekeringen zonder toepassing van de cafetariaregeling:

Premies werknemersverzekeringen met toepassing van cafetariaregeling:

Let op!

Heeft de werkgever geen vrije ruimte meer, dan betaalt hij 80% eindheffing over
€ 100. Dit is in dit geval € 80. De uitruil kost hem dan € 80 -/- € 19,02 = € 60,98.

Meer informatie
Paragraaf 4.15 Handboek Loonheffingen
Besluit Loonheffingen.Wijziging beloningen; cafetariaregelingen