Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft een nieuwe versie van de Handreiking Inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd. De handreiking is aangepast aan ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Belangrijke wijzigingen zijn:

  • Verwijzingen naar de relevante beleidsbesluiten zijn geactualiseerd.
  • Voor de berekening van de inhaal- en inkoopruimte wordt nu uitgegaan van de AOW-bedragen en het maximum pensioengevend loon, zoals van toepassing in het jaar waarin de inhaal of inkoop plaatsvindt.
  • Voor de situatie dat de pensioenopbouw bij de huidige werkgever over de volledige diensttijd is gebaseerd op een beschikbare-premieregeling en er geen sprake is geweest van een inkomende waardeoverdracht, is een vereenvoudigde berekening van de inhaalruimte toegevoegd.
  • Voor het bepalen van de inhaal- of inkoopruimte wordt nu ook rekening gehouden met de opgebouwde aanspraken op nettopensioen of nettolijfrente. U vindt de  op de pensioensite van Belastingdienst.

U vindt de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019) op de pensioensite van Belastingdienst.

Bron: centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl