Wilt u een verzoek indienen om een verlies uit aanmerkelijk belang om te zetten in een belastingkorting? In deze handreiking vindt u informatie over belastingkorting en wanneer u een verzoek kunt indienen.

Als u en uw partner geen aanmerkelijk belang meer hebben in een bv, kunt u een verzoek indienen om een verlies uit aanmerkelijk belang om te zetten in een belastingkorting (artikel 4.53 Wet IB 2001). De inspecteur verrekent de korting met de verschuldigde belasting uit werk en woning (box 1).

De belastingkorting bedraagt 25% (tarief 2018) van het onverrekende verlies na afloop van de ‘wachtperiode’. Deze periode loopt af in het 2e jaar nadat het aanmerkelijk belang is geëindigd.

Verzoek belastingkorting
Na de ‘wachtperiode’ kunt u een schriftelijk verzoek indienen om het verlies om te zetten in een belastingkorting. Voor de juiste verwerking van uw verzoek is het van belang dat u aangeeft vanaf welk jaar de verrekening plaats dient te vinden.

Verrekening belastingkorting
Nadat het verlies is omgezet in een belastingkorting, kan de Belastingdienst deze korting dat jaar en gedurende de 7 daaropvolgende jaren verrekenen met de belasting die u verschuldigd bent over inkomsten uit box 1. De belastingkorting dient uiterlijk in het negende jaar na het jaar waarin het verlies uit aanmerkelijk belang is ontstaan te zijn verrekend. De belastingkorting die na dat jaar nog resteert, vervalt.

Voorbeeld
U heeft na verkoop van alle aanmerkelijk belang aandelen in 2018 een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang van € 20.000. Als u na 2 jaar (vanaf 2020) een verzoek heeft ingediend om het verlies om te zetten in een belastingkorting, dan verleent de Belastingdienst een belastingkorting van € 5.000 (25% van € 20.000).

De Belastingdienst verrekent deze korting automatisch met de aanslag IB over 2020 in box 1. Een eventueel resterend onverrekend deel van deze belastingkorting verrekent de Belastingdienst tot uiterlijk 2027 (2018 + 9 jaar).

Vaststelling belastingkorting
Na het beoordelen van uw verzoek stelt de inspecteur de belastingkorting vast bij een voor bezwaar vatbare beschikking. Het verrekende bedrag aan belastingkorting vermeldt de Belastingdienst afzonderlijk op het aanslagbiljet.

Tip
Voor een snelle administratieve afhandeling van uw verzoek, raadt de Belastingdienst u aan het verzoek na de wachtperiode in te dienen. Ook is het van belang dat u een onherroepelijk vastgestelde definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PH) heeft ontvangen waarin het verlies uit aanmerkelijk belang is vastgesteld.

Meer informatie over verlies uit aanmerkelijk belang vindt u op de internetsite van de Belastingdienst.