De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ten gevolge van de implementatie van de 4e anti-witwasrichtlijn met ingang van 25 juli 2018 aangescherpt en gewijzigd.

Deze wijzigingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder het toezicht van Bureau Financieel Toezicht (BFT) vallen, zoals belastingadviseurs, accountants, notarissen en administratiekantoren.

Zo is het verplicht om een beoordeling van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen. Ook op het gebied van cliëntenonderzoek zijn er veranderingen.

Cliëntenonderzoek
Een vereenvoudigd cliëntenonderzoek volstaat alleen nadat een laag risico is vastgesteld. Verder is de definitie van de ultimate beneficial owners (UBO’s) aangepast en wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse politically-exposed persons (PEP’s).

Daarnaast is de inrichting van een compliance- en auditfunctie verplicht, wanneer dit evenredig is aan de aard en omvang van de onderneming.

Tot slot is de vrijstelling voor het verrichten van cliëntenonderzoek voor eenvoudige belastingaangiften en aangiften successierecht komen te vervallen.

Meer informatie leest u op de pagina Wwft van de internetsite van BFT.