Heeft u plannen om studenten en/of scholieren in dienst nemen? Dan kunt u onder voorwaarden de studenten- en scholierenregeling toepassen en de kwartaaltabel gebruiken. In deze tabel is meer loonheffingskorting verwerkt dan in de andere tijdvaktabellen, waardoor u als werkgever minder of geen loonheffing hoeft in te houden. De student houdt mogelijk meer nettoloon over.

In deze handreiking leggen we de regeling uit en geven we een rekenvoorbeeld.

Met student bedoelen we in deze handreiking ook scholier.

Wat houdt de regeling in?
De studenten- en scholierenregeling houdt in dat u in de loonaangifte de kwartaaltabel mag toepassen in plaats van de tijdvaktabel die u zonder toepassing van de regeling moet gebruiken. In de kwartaaltabel is ¼ deel van het jaarbedrag aan loonheffingskorting verwerkt. In de andere tijdvaktabellen is een evenredig deel van het jaarbedrag aan loonheffingskorting opgenomen. Bijvoorbeeld in de maandtabel is dit 1/12 deel.

Doordat in de kwartaaltabel meer loonheffingskorting is verwerkt, kan het zijn dat het te betalen bedrag aan loonbelasting/premies volksverzekeringen (loonheffing) gelijk is aan het bedrag aan loonheffingskorting. Mogelijk hoeft u dan niets of minder in te houden op het loon van de student.

Let op!
Een werknemer mag de loonheffingskorting maar bij 1 werkgever laten toepassen.

Voor wie is de regeling bedoeld?
De regeling geldt voor de volgende studenten:

 • studenten voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag volgens de Algemene Kinderbijslagwet
 • studenten die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een gift of prestatiebeurs volgens:
  • de Wet studiefinanciering 2000 of
  • de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 • buitenlandse studenten uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC)

De student moet zelf een schriftelijk verzoek indienen bij de werkgever, wanneer hij wil dat de regeling op hem wordt toegepast. Dat kan met het formulier: Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen(studenten- en scholierenregeling). U moet dit formulier bewaren bij de loonadministratie.Berekening loonheffing met toepassing van de regeling Gebruikt de werkgever de studenten- en scholierenregeling? Dan berekent u de in te houden loonheffing als volgt:

 • Bij de 1e loonbetaling berekent u de in te houden loonheffing over dat bedrag volgens de kwartaaltabel.
 • Bij de daaropvolgende betalingen telt u het loon dat u al eerder in het kalenderkwartaal betaalde op bij het loon dat u op dat moment betaalt.
 • Bereken de loonheffing alsof u op dat moment het hele loon betaalt.
 • Breng daarop in mindering het bedrag aan loonheffing dat u al eerder had berekend.
 • De uitkomst van de berekening houdt u in op het uit te betalen loon.

U mag niet uitkomen op een negatief bedrag.

Rekenvoorbeeld
Een student met een weekendbaantje ontvangt elke maand een loon van € 100. In de zomervakantie werkt hij extra uren. Hij ontvangt alleen in augustus een loon van € 1.000. Hij laat de loonheffingskorting toepassen. Wat is het verschil tussen het wel en niet toepassen van de studenten- en scholierenregeling? Met andere woorden wat is het voordeel voor de student?

Uitwerking met de toepassing van de maandtabel

Loon juli € 100
Inhoudingen loonheffing         0
Netto loon € 100

 

Loon augustus € 1.000
Inhoudingen loonheffing €    103,42
Netto loon €    896,58

 

Loon september € 100
Inhoudingen loonheffing         0
Netto loon € 100

 

Het totaal in te houden bedrag aan loonheffing in het kwartaal is € 103,42.

De student kan de teveel betaalde loonheffing terugvragen door aangifte inkomstenbelasting te doen.

Uitwerking met de toepassing van de kwartaaltabel

Loon juli € 100
Inhoudingen loonheffing          0
Netto loon € 100

 

Loon augustus € 1.000
Inhoudingen loonheffing €         0
Netto loon € 1.000

 

Loon september € 100
Inhoudingen loonheffing         0
Netto loon € 100

 

U hoeft niets in te houden over het uitbetaalde loon in het kwartaal. De student krijgt het brutobedrag netto uitbetaald. De loonheffingskorting waar hij recht op heeft is volledig verrekend via zijn loon. Hij hoeft hiervoor geen aangifte inkomstenbelasting meer te doen.

Werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet
U berekent de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet op dezelfde wijze als de in te houden loonheffing. U gebruikt voor de bepaling van het maximumpremie- en bijdrageloon het kwartaalmaximum. Het kwartaalmaximum bepaalt u door driemaal het maandbedrag in aanmerking te nemen (zie tabel 1112 en 13 Handboek Loonheffingen).

Meer informatie
Paragraaf 16.16 Handboek Loonheffingen
Loonbelastingtabellen

Wetsartikelen
Art 23 Wet op de loonbelasting 
Art 25 lid 4 3e Wet op de loonbelasting

Art 6.3 Uitvoeringsregeling loonbelasting
Art 17 lid 2 Wet financiering sociale verzekeringen

Meer nieuws

Wij houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van administratieve, financiële- en belastingzaken.

Voor meer nieuws en actualiteiten, bekijk onze nieuwspagina.

Fiduro administratiekantoor

Wij helpen je graag verder!

Ben je op zoek naar een vaste partner voor je financiële administratie, loonadministratie of belastingen?

Stuur ons gerust een berichtje!